xiuno模板压缩格式化 美化

22SS 5月前 1909

这样做的好处就不多说了,懂得都懂。

由于xiuno模板的特性,部分js代码不能格式化,其实可以自建一个htm文件放入footer.inc.htm加载的代码,在所有模板尾部引入文件。

\model.inc.php

?>

之前加入:

function compressHtml($html_source) {
  $chunks = preg_split('/(<!--<nocompress>-->.*?<!--<\/nocompress>-->|<nocompress>.*?<\/nocompress>|<pre.*?\/pre>|<textarea.*?\/textarea>|<script.*?\/script>)/msi', $html_source, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
  $compress = '';
  foreach ($chunks as $c) {
    if (strtolower(substr($c, 0, 19)) == '<!--<nocompress>-->') {
      $c = substr($c, 19, strlen($c) - 19 - 20);
      $compress .= $c;
      continue;
    } else if (strtolower(substr($c, 0, 12)) == '<nocompress>') {
      $c = substr($c, 12, strlen($c) - 12 - 13);
      $compress .= $c;
      continue;
    } else if (strtolower(substr($c, 0, 4)) == '<pre' || strtolower(substr($c, 0, 9)) == '<textarea') {
      $compress .= $c;
      continue;
    } else if (strtolower(substr($c, 0, 7)) == '<script' && strpos($c, '//') != false && (strpos($c, "\r") !== false || strpos($c, "\n") !== false)) {
      $tmps = preg_split('/(\r|\n)/ms', $c, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
      $c = '';
      foreach ($tmps as $tmp) {
        if (strpos($tmp, '//') !== false) {
          if (substr(trim($tmp), 0, 2) == '//') {
            continue;
          }
          $chars = preg_split('//', $tmp, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
          $is_quot = $is_apos = false;
          foreach ($chars as $key => $char) {
            if ($char == '"' && $chars[$key - 1] != '\\' && !$is_apos) {
              $is_quot = !$is_quot;
            } else if ($char == '\'' && $chars[$key - 1] != '\\' && !$is_quot) {
              $is_apos = !$is_apos;
            } else if ($char == '/' && $chars[$key + 1] == '/' && !$is_quot && !$is_apos) {
              $tmp = substr($tmp, 0, $key);
              break;
            }
          }
        }
        $c .= $tmp;
      }
    }
    $c = preg_replace('/[\\n\\r\\t]+/', ' ', $c);
    $c = preg_replace('/\\s{2,}/', ' ', $c);
    $c = preg_replace('/>\\s</', '> <', $c);
    $c = preg_replace('/\\/\\*.*?\\*\\//i', '', $c);
    $c = preg_replace('/<!--[^!]*-->/', '', $c);
    $compress .= $c;
  }
  return $compress;
}​

view\htm\footer.inc.htm (根据自己的模板目录而定)
最后加上

<?php $html_source = ob_get_contents(); ob_clean(); print compressHtml($html_source); ob_end_flush(); ?>

view\htm\header.inc.htm(根据自己的模板目录而定)
最前面加上

<?php ob_start();?>

 

──── 1人觉得很赞 ────
最新回复 (0)
  暂无回复,快来抢沙发吧

  暂无回复,快来抢沙发吧

返回